Договір між подружжям яке розлучається (зразок)

Дата публікації: вт, 02/18/2020 - 12:57

Питання:

Потрібно створити шаблон договору, який буде реєструватися у нотаріуса між двома особами які розлучаються з дотриманням вимог законодавства України.

Наступні особливості:

- зазначена сума коштів аліментів до досягненням дитини 3-х річного віку з урахуванням матері (мінімум який встановлений законодавством), а також подальші виплати коштів з 3-х річного віку та в разі відсутності офіційного працевлаштування батька;

- що не маємо спорів по майну (є тільки авто придбане під час шлюбу); 

- що діти будуть проживати з матір'ю та вона несе повну відповідальність за стан їх здоров'я та комфортного проживання;

- що батько буде мати безпрешкодний доступ до дітей в незалежності від сімейного стану;

- що мати зобов'язується повідомляти батька про місце зміни проживання та стан здоров'я дітей;

- що після офіційного розлучення мати забов'язується в добровільному порядку змінити прізвище на дівоче.


Відповідь:

Нижче незаповнений особистими даними проект договору.

 

ДОГОВІР

про визначення місця проживання дитини, умов її  утримання та участі батьків у її вихованні

             ___ _________ 20__ р.                                                                                   м. ________________

Ми, що нижче підписалися:

громадянин України ____________________________________________, 19_____ року народження,

який зареєстрований за адресою: _____________________________, ідентифікаційний номер __________________ за даними Державного реєстру фізичних осіб платників податків, з одного боку (батько),

та громадянка України    ________________________________________,  19___ року народження, яка зареєстрована за адресою: ___________________________, ідентифікаційний номер _______________________ за даними Державного реєстру фізичних осіб платників податків, з іншого боку (мати),

іменовані разом Сторони, попередньо ознайомлені нотаріусом із загальними вимогами, додержання яких є необхідним для чинності договору, повністю усвідомлюючи значення своїх дій та згідно з вільним волевиявленням, яке повністю відповідає нашій внутрішній волі як сторін цього договору, а також керуючись статтями 105,  109  Сімейного кодексу України, уклали договір про наступне.

                                                                 1. Предмет договору

 1.1. Сторони домовилися, що син (донька) ___________________,    ______  2019 року народження, буде проживати з  матір’ю.

 1.2. Сторони домовилися, що батько має право двічі на місяць проводити з дітиною вихідні дні (суботу та неділю) за місцем свого проживання, а саме: проводить вихідні дні з дітиною кожну першу та третю неділю місяця. При цьому батько самостійно забирає дитиину  з помешкання матері в п’ятницю ввечері не пізніше 21.00 або в суботу вранці не раніше 10.00 та зобов’язуються повернути дитину в неділю в помешкання матері не пізніше 17.00. Мати зобов’язана  надати дітям всі необхідні для проведення вихідних днів речі (одяг, іграшки, підручники тощо).

1.3. Сторони можуть, за взаємною згодою, визначити додаткові дні для побачення з дитиною, але обов’язково з врахуванням інтересів дитини  та без відриву їх від навчального процесу, спортивних секцій чи інших заходів виховного характеру.

 1.4. Батько має право проводити з дитиною один тиждень під час зимових канікул та один місяць під час літніх канікул. Сторони завчасно, не пізніше ніж за два місяці до початку відповідних канікул, повинні узгодити час та місце відпочинку дитини. У випадку якщо відпочинок планується за кордоном, мати зобов’язана надати передбачене чинним законодавством України погодження для виїзду дитини за кордон з батьком, а також без супроводу батька та матері з організованою групою дітей на відпочинок, змагання тощо.

1.5. Сторони домовилися, що святкові дні дитина буде проводити з батьком за попередньою домовленістю сторін.

1.6. Батько зобов’язується по можливості святкувати дні народження дитини разом з дитиною  в присутності обох сторін.

 1.7. Положення цього договору не порушують та не обмежують права дитини, які проголошені та встановлені Конституцією України, Сімейним кодексом України та іншими нормативно-правовими актами.

                                                                2.  Права та обов’язки сторін

          2.1. Батько зобов’язаний:

2.1.1. Щомісячно сплачувати матері кошти на утримання в сумі  _________  грн ( прописом.) до досягнення дитиною 3-х років, а після досягнення дитиною 3-х років, при відсутності офіційного працевлаштування,  у розмірі  не меншим, ніж 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, а при працевлаштуванні сплачувати аліменти в сумі рівній 25%  від усіх доходів заробітку, починаючи з дня розлучення і до досягнення дитиною повноліття.

2.1.2. Інформувати матір на її вимогу про місце знаходження дитини, час, коли вона повертаються додому, а також забезпечувати можливість її спілкування з дитиною по телефону (мобільний зв’язок).

2.1.3. Сторони домовились не перешкоджати одне одному та дитині виїжджати за межі території України, тобто батько зобов’язаний надавати дозвіл, довіреність та/або інші документи, передбачені вимогами чинного законодавства України, для виїзду дитини за кордон.

 2.1.4. З метою уникнення морального травмування дитини, батько зобов’язаний не залучати до участі у вихованні дитини сторонніх осіб до досягнення дитиною  18- річного віку.

 2.1.5. Брати участь у вихованні дитини, виховувати її з повагою до матері.

                                                                           2.2. Батько має право:

2.2.1. Спілкуватися з дитиною в інший час, ніж визначено в розділі 1 договору. У кожному такому випадку сторони повинні завчасно (не пізніше, ніж за дві доби) узгоджувати місце, час та тривалість спілкування дитини з батьком. При цьому сторони обов’язково повинні враховувати інтереси та потреби дитини  у разі хворобливого стану дитини чи іншої необхідності, викликаної її  інтересами,

2.2.2. За власним бажанням додатково надавати кошти на витрати, пов’язані з утриманням.

                                                                              2.3. Мати зобов’язана:

2.3.1. Витрачати кошти, що передбачені цим договором на утримання дитини, тільки за їх цільовим призначенням.

2.3.2. Виховувати дитину з повагою до батька.

2.3.3. Інформувати батька на його вимогу про місце знаходження дитини, час, коли вона повертається додому, а також забезпечувати можливість його спілкування з дитиною по телефону (мобільний зв’язок).

2.3.4. Сторони домовились не перешкоджати одне одному та дитині виїжджати за межі території України, тобто мати зобов’язана надавати дозвіл, довіреність та/або інші документи, передбачені вимогами чинного законодавства України, для виїзду дитини за кордон.

2.3.5. З метою уникнення морального травмування дітей, мати зобов’язана не залучати до участі у вихованні дитини сторонніх осіб до досягнення дитиною  18- річного віку.

2.3.6. Забезпечувати можливість виховання, спілкування дитини з батьком та не перешкоджати у цьому відповідно до умов даного договору.

                                                                          2.4. Мати має право:

 2.4.1. Враховувати інтереси та потреби дитини  у разі хворобливого стану дитини чи іншої необхідності, викликаної її  інтересами,   в порядку, визначеному пунктом 2.2.1 договору.

                                                                          3. Інші умови договору

3.1. Шляхом досягнення спільної волі сторони домовилися про забезпечення рівного та вільного доступу до виховання дитини, можливості безперешкодного спілкування з нею, а також не перешкоджати одне одному у здійсненні прав та обов’язків стосовно виховання та спілкування з дитиною та забезпечення її належного розвитку.

3.2. Сторонами також було досягнуто домовленості про спільне зобов’язання дотримуватись моральних засад суспільства при вихованні дитини 

3.3  Сторони домовились, що не мають спору щодо майна. 

3.4 Сторони домовились, що після офіційного розлучення мати змінить  прізвище на дошлюбне. 

3.5. Цей договір набирає чинності з дня його підписання і діє до дня його остаточного виконання сторонами.

3.6. Внесення змін у договір чи його розірвання допускається тільки за згодою сторін. Внесення змін у договір оформлюється додатковою угодою до договору, яка засвідчується нотаріально і є невід’ємною частиною цього договору.

3.7. У випадках, не передбачених договором, сторони керуються чинним законодавством.

3.8. Спори, що виникають між сторонами, вирішуються сторонами шляхом переговорів, а у випадку неможливості вирішити конфлікт — в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

 3.9. У разі зміни свого місця проживання, визначеного у даному договорі, сторона, щодо якої сталися зміни, зобов’язується повідомити іншу сторону і нотаріуса в семиденний строк.

 3.10. Договір складено в трьох примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу, по одному для кожної сторони договору і один — для нотаріуса.

                 

                                                                       ПІДПИСИ СТОРІН     

                                Місто ____________________. Україна,  ___ ____________ 20___ року.

 

Цей договір посвідчено мною, приватним нотаріусом ___________________  міського нотаріального округу. Договір підписано сторонами у моїй присутності. Особи сторін, встановлено, дієздатність їх перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № _________ Стягнуто плати: за домовленістю

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

 

ава
 
Юрист Микола Лях,
b2bconsult

Схожі публікації

відео / фото