Отказ постановки на учет по новому месту жительства из-за отсутствия военного билета и учетной карточки

Дата публікації: сб, 05/22/2021 - 21:35

 

Вопрос:

Мне 52 года, проходил службу еще при СССР (1987-1989 гг.). Был взят на учет РВК Киева. В 1993 году выписался из Киева и прописался в киевской области, при этом не снимался с учета в РВК.  За время проживания в Киевской области был утерян военный билет. На  сегодняшний день хочу сменить место жительства по Киевской области, обратился в РВК мне сказали что нужна информация о службе в ВС из учетной карточки Военкомата где находился на учете. При запросе моих данных в РВК Киева мне ответили, что есть отметка о том что я призывался 1987г., а другие сведения отсутствуют, хотя из этого военкомата я не снимался с учета.

Подскажите как можно решить этот вопрос.

Могут ли меня поставить на учет учитывая мой возраст?


Ответ:

Согласно ст. 38 ЗУ «О воинской обязанности и военной службе» при смене места жительства военнообязанный должен уведомить военный комиссариат о переезде и стать на учет. На данное действие законом выделяется 7 дней, в противном случае грозит ответственность за непостановку.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  ПОСТАНОВА від 7 грудня 2016 р. № 921  Київ    

Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних

15. Військовий облік здійснюється з урахуванням встановлених в Україні правил реєстрації місця проживання фізичних осіб, організовується і безпосередньо ведеться державними органами, а також підприємствами, установами та організаціями, в яких призовники і військовозобов’язані працюють (навчаються).

16. Військовий облік ведеться на підставі паспорта громадянина України та таких військово-облікових документів: для призовників - посвідчення про приписку до призовної дільниці; для військовозобов’язаних - військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного. {Абзац третій пункту 16 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 74 від 06.02.2019}

21. Військовий облік військовозобов’язаних за призначенням поділяється на загальний і спеціальний.

На спеціальному військовому обліку перебувають військовозобов’язані, заброньовані за органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями на період мобілізації та на воєнний час, який ведеться в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Решта військовозобов’язаних перебуває на загальному військовому обліку.

22. Призовники і військовозобов’язані, а також посадові особи, винні в порушенні вимог цього Порядку і Правил військового обліку призовників і військовозобов’язаних (далі - Правила військового обліку) (додаток 1), несуть відповідальність згідно із законом.

56. Районні (міські) військові комісаріати:
організовують та ведуть військовий облік на відповідній території;

організовують та забезпечують зберігання облікової документації призовників і військовозобов’язаних та персональних даних, які містяться в них;

забезпечують громадян військово-обліковими документами та зберігання зданих або вилучених у призовників і військовозобов’язаних військово-облікових документів;

виконують архівно-довідкову роботу з питань військового обліку;

виконують функції з ведення Єдиного державного реєстру військовозобов’язаних відповідно до покладених обов’язків.

Персонально-якісний облік призовників і військовозобов’язаних ведеться районними (міськими) військовими комісаріатами шляхом обліку персональних та службових даних призовників і військовозобов’язаних, які узагальнюються в особових справах призовників або в облікових картках військовозобов’язаних та реєструються в Єдиному державному реєстрі військовозобов’язаних.

56-1. Обласні військові комісаріати здійснюють:

проведення архівної роботи з питань проходження громадянами військової служби та надання інформації відповідно до вимог законодавства;

забезпечення взаємодії щодо ведення Єдиного державного реєстру військовозобов’язаних відповідно до покладених обов’язків.

58. Органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб:

здійснюють реєстрацію (зняття з реєстрації) місця проживання призовників і військовозобов’язаних лише в разі наявності в їх військово-облікових документах позначок районних (міських) військових комісаріатів про зняття з військового обліку або перебування на військовому обліку за місцем проживання (додаток 15);

 

ПРАВИЛА  військового обліку призовників і військовозобов’язаних

1. Призовники і військовозобов’язані повинні:

перебувати на військовому обліку за місцем проживання у районних (міських) військових комісаріатах (військовозобов’язані СБУ - у Центральному управлінні або регіональних органах СБУ), за місцем роботи (навчання) на підприємствах, в установах, організаціях, виконавчих органах сільських, селищних та міських рад, а також у разі тимчасового вибуття за межі України за місцем консульського обліку в дипломатичних установах України;

проходити підготовку до військової служби, військову службу і виконувати військовий обов’язок у запасі;

особисто у семиденний строк прибувати до районних (міських) військових комісаріатів (органів СБУ) з паспортом громадянина України і військово-обліковими документами для зняття з військового обліку в разі вибуття в іншу місцевість до нового місця проживання, у службові відрядження, на навчання, у відпустку чи на лікування (строком понад три місяці за межі України), у разі зміни місця проживання в межах міста з переїздом на територію іншого адміністративного району;

особисто повідомляти у семиденний строк органам, в яких вони перебувають на військовому обліку, про зміну їх сімейного стану, стану здоров’я, адреси місця проживання (перебування), освіти, місця роботи і посади;

негайно повідомляти районним (міським) військовим комісаріатам (органам СБУ) за місцем військового обліку про втрату військово-облікового документа;

3. Призовники і військовозобов’язані за порушення встановлених пунктами 1 і 2 цього додатка, а також за порушення законодавства про військовий обов’язок і військову службу, про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, умисне псування військово-облікових документів чи втрату їх з необережності, неявку за викликом до районних (міських) військових комісаріатів (органів СБУ) без поважних причин, за несвоєчасне повідомлення обліковому органу, де перебувають на військовому обліку, даних про зміну їх сімейного стану, стану здоров’я (після тривалого лікування хвороби та (або) хвороби, яка спричинила часткову (повну) втрату працездатності), адреси місця проживання (перебування), освіти, місця роботи і посади притягуються до адміністративної відповідальності у порядку, визначеному Кодексом України про адміністративні правопорушення.

5. Громадяни, які ухиляються від призову на строкову військову службу, призову за мобілізацією, військового обліку або спеціальних (перевірочних) зборів, несуть адміністративну та кримінальну відповідальність згідно із законодавством.
 

Закон Украины “О военной обязанности и военной службе”

Для подготовки Вооруженных сил Украины Закон устанавливает военную обязанность.

Такая обязанность включает следующие действия:

 • подготовка лиц к военной службе;
 • приписка к участкам призыва;
 • принятие на службу (по контракту или по призыву);
 • прохождение такой службы;
 • пребывание в запасе;
 • военный резерв;
 • воинский учет.

Предельный возраст пребывания в запасе установлен в зависимости от разряда: для первого разряда – до 60 лет, для второго разряда – до 65 (для высшего офицерского состава).

Статья 42 Закона предусматривает, что за нарушения положений этого Закона, правил учета и порядка учета должностные лица или граждане привлекаются к ответственности.

Частью 1, 2 статьи 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях установлен штраф в таких размерах:

 • нарушение правил учета, неявка или несвоевременная явка в военкомат на повестку без уважительных причин; нарушение порядка уведомления о смене места работы, жительства, учебы и тд - от 85 до 99 гривен;
 • если указанные выше действия совершены одним и тем же человеком повторно (то сеть в течении одного года и при условии что при первом нарушении было наложено взыскание) - от 170 до 255 гривен.

Ст. 211: Преднамеренная порча или небрежное хранение лицами учетно-военных документов (речь идет о военных билетах, удостоверении о приписке к призывным участкам), повлекшее за собой их потерю

- Штраф от 1 до 3 НМДГ

- Штраф от 3 до 7 НМДГ 
 

В соответствии со ст. 235 КУоАП военные комиссариаты наделены полномочиями по рассмотрению админнарушений в сфере военного учета.

Этими структурами рассматриваются дела по таким правонарушениям:

 • нарушение военнообязанными или призывниками законодательства о воинской обязанности и военной службе;
 • нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации;
 • преднамеренная порча учетно-военных документов или утеря их по неосторожности;
 • неявка на вызов в военкомат;
 • непредставление в военкоматы списков юношей, подлежащих приписке к призывным участкам;
 • необеспечение извещения военнообязанных об их вызове в военкоматы, препятствие их своевременной явке на сборные пункты или призывные участки;
 • несвоевременная подача документов, необходимых для ведения военного учета;
 • неизвещение граждан об их вызове в комиссариаты;
 • непредставление сведений о военнообязанных. 

Рассмотрение дел и наложение соответствующих взысканий имеют право осуществлять военные комиссары в районах, районах в городах, городах, а также горрайонные военные комиссары.

 

Выводы:

1. Вы являетесь военнообязаным до 60 лет. Без учетно-военных документов Вас не снимут с регистрации по месту жительства, не зарегестрируют по новому месту жительства.

2. За утерю военного билета и не снятие с учета при смене места жительства Вас могут оштрафовать.

Но ведение учета военнообязаных и хранение учетной документации возложено на военкоматы.

Вам необходимо явиться в военкомат в г. Киеве (где Вы стоите на учете) и восстановить военный билет.

 

ава
 
 
Адвокат Андрей Карпенко
B2BConsult всеукраїнський онлайн сервіс консультацій із законодавства

Схожі публікації

відео / фото галерея